جدول زمانبندی ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

۰۸ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۶:۱۴ کد : ۱۹۶۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۸۶۴

 

روز وتاریخ

رشته و ورودی

بازه زمانی انتخاب واحد

 

یکشنبه

96/06/12

 

کلیه مقاطع و رشته های ورودی 89 و 90 و ماقبل

 

8 الی 10

(273)

کلیه مقاطع و رشته های ورودی 91

9 الی 11

(527)

کلیه رشته ها و مقاطع دانشکده علوم انسانی ورودی92

کلیه رشته ها و مقاطع دانشکده مدیریت ورودی92

کارشناسی مهندسی برق- الکترونیک ورودی 92

کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت ورودی 92

 

10 الی12

(521)

کارشناسی مهندسی عمران ورودی 92

کارشناسی مهندسی صنایع ورودی 92

کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی سازه ورودی92

 

11الی13

(385)

 

کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی 92

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ورودی 92

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- سخت افزار ورودی 92

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی ورودی92

12 الی14

(437)

 

کلیه رشته ها و مقاطع دانشکده هنر و معماری ورودی 92

13 الی15

(339)

کلیه رشته ها و مقاطع دانشکده علوم انسانی ورودی 93

14الی16

(320)

کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد ودکتری دانشکده فنی ورودی 93

15الی17

(251)

کلیه بازماندگان از انتخاب واحد روز یکشنبه 96/06/12

17 الی24

دوشنبه

96/06/13

کارشناسی مهندسی برق ورودی93

کارشناسی مهندسی صنایع ورودی93

8 الی10

(508)

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ورودی 93

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- سخت افزار ورودی 93

9 الی11

(293)

کارشناسی مهندسی عمران ورودی 93

کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی 93

10الی12

(524)

کلیه رشته ها ومقاطع دانشکده مدیریت ورودی 93

11 الی13

(550)

کارشناسی مهندسی معماری ورودی 93

12الی14

(436)

کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده هنر معماری ورودی 93

کارشناسی طراحی صنعتی ورودی93

13الی15

(294)

کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی ورودی 94

14الی16

(570)

کلیه رشته های مقطع کارشناسی دانشکده علوم انسانی ورودی 94

15الی17

(305)

کلیه بازماندگان از انتخاب واحد روز دوشنبه 96/06/13

17 الی24

کلیه بازماندگان از انتخاب واحد روز یکشنبه 96/06/12

17 الی24

 

روز وتاریخ

رشته و ورودی

بازه زمانی انتخاب واحد

 

 

 

سه شنبه

96/06/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه رشته ها ی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده فنی ومهندسی ورودی 94

8 الی10

(509)

کارشناسی معماری کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتر ورودی94

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ورودی 94

کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی 94

9 الی11

(524)

کارشناسی مهندسی برق ورودی 94

کارشناسی مهندسی صنایع ورودی 94

10 الی12

(498)

کارشناسی مهندسی عمران ورودی 94

11 الی13

(291)

کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده مدیریت ورودی94

12 الی14

(520)

کلیه رشته های مقطع کارشناسی دانشکده مدیریت ورودی94

13الی15

(511)

کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده هنر و معماری ورودی94

14الی16

(229)

کلیه رشته های مقطع کارشناسی دانشکده هنر و معماری ورودی94

15الی17

(405)

کلیه بازماندگان از انتخاب واحد روز سه شنبه 96/06/14

17 الی24

کلیه بازماندگان از انتخاب واحد روز دوشنبه 96/06/13

17 الی24

 

 

چهارشنبه

96/06/15

 

 

کلیه رشته های مقطع کارشناسی دانشکده علوم انسانی ورودی 95

8 الی10

(727)

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ورودی 95

کارشناسی ارشد امور فرهنگی- مدیریت امور فرهنگی ورودی 95

کارشناسی ارشد حسابداری ورودی 95

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی- جامعه شناسی ورودی 95

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ورودی95

 

 

9 الی11

(523)

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ورودی 95

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ورودی95

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ورودی 95

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ورودی 95

دکتری آموزش زبان انگلیسی ورودی 95

کارشناسی ارشد مشاوره-مشاوره خانواده ورودی 95

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی ورودی 95

کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی ورسانه ورودی95

دکتری جامعه شناسی- جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ورودی95

 

 

 

10الی12

(373)

کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده فنی و مهندسی ورودی 95

11 الی13

(444)

کارشناسی مهندسی برق ورودی 95

کارشناسی مهندسی صنایع ورودی 95

12 الی14

(486)

کارشناسی مهندسی عمران ورودی 95

کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی 95

13 الی15

(520)

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری ورودی95

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ورودی 95

14الی16

(336)

کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده مدیریت ورودی 95

15الی17

(549)

کلیه بازماندگان از انتخاب واحد روز چهارشنبه 96/06/15

17 الی24

کلیه بازماندگان از انتخاب واحد روز سه شنبه96/06/14

17 الی24

 

روز وتاریخ

رشته و ورودی

بازه زمانی انتخاب واحد

 

 

 

 

یکشنبه

96/06/19

کلیه رشته های مقطع کارشناسی دانشکده مدیریت ورودی 95

8 الی10

(467)

کلیه رشته های مقطع کارشناسی دانشکده هنر و معماری ورودی 95

9 الی11

(436)

کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده هنر و معماری ورودی95

10 الی12

(182)

 

دوشنبه

96/06/20

 

 

متاخرین

کلیه رشته ها و مقاطع دانشکده علوم انسانی

 

 

 

 

 

8 الی 24

سه شنبه

96/06/21

 

متاخرین

کلیه رشته ها و مقاطع دانشکده هنر ومعماری و مدیریت

 

 

 

8 الی 24

 

 

چهارشنبه

96/06/22

 

 

 

متاخرین

کلیه رشته ها و مقاطع دانشکده فنی ومهندسی

 

 

 

8 الی 24