اخبار تصویری

جلسه شورای هم اندیشی فرهنگی به همت دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب برگزار گردید.

جلسه شورای هم اندیشی فرهنگی به همت دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب برگزار گردید. جدید گالری

جلسه شورای هم اندیشی فرهنگی به همت دانشکده مدیریت و با حضور حجه الاسلام دکتر محمدی، مسئول نهاد رهبری واحد تهران غرب، دکتر پیشگر، معاون فرهنگی و دانشجویی، دکتر عزیزی، رئیس دانشکده مدیریت، مسئولین و اساتید دانشکده مدیریت برگزار گردید.

ادامه مطلب