معرفی رییس واحد

نام و نام خانوادگی :  پروین داداندیش

فارغ التحصیل دکتری علوم سیاسی از دانشگاه ورشوی لهستان

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

رییس شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران