درباره ما

 اسامی پذیرفته شدگان  دانشجویان واحد تهران غرب در دانشگاههای دولتی

نام ونام خانوادگی نام دانشگاهی که قبول شدند مستندات مقطع
احسان گواهی  خواجه نصیر-زلزله مدارک قبولی در پرونده دارد ارشد
رضا وثوقی امیر کبیر-زلزله مدارک قبولی در پرونده دارد ارشد
سپهر ثابتی علم و صنعت مدارک قبولی در پرونده دارد ارشد
علی بنویدی علم و صنعت مدارک قبولی در پرونده دارد ارشد
مهران رفیعی  روزانه سمنان مدارک قبولی در پرونده دارد دکتری
امیر حسین محمدپور شهید بهشتی مدارک قبولی در پرونده دارد دکتری