تقویم دوره های ایده تا عمل

کارگاه های آموزشی ماهیانه
ردیف روز تاریخ مکان
1 چهارشنبه 97/02/26 سالن همایش شهید موسوی دانشکده فنی و مهندسی
2 دوشنبه 97/05/29 سالن همایش شهید موسوی دانشکده فنی و مهندسی
3 سه شنبه 97/07/17 سالن همایش شهید موسوی دانشکده فنی و مهندسی
4 دوشنبه 97/08/14 سالن همایش شهید موسوی دانشکده فنی و مهندسی
5 دوشنبه 97/09/12 سالن همایش شهید موسوی دانشکده فنی و مهندسی
6 یکشنبه 97/10/02 سالن همایش شهید موسوی دانشکده فنی و مهندسی
7 چهارشنبه 97/12/01 سالن همایش شهید موسوی دانشکده فنی و مهندسی


رویدادهای دو روزه آخر هفته
ردیف تاریخ محور مکان
1 15 و 16 شهریور گردشگری سالن همایش شهید موسوی دانشکده فنی و مهندسی
2 24 و 25 آبان فین تک سالن همایش شهید موسوی دانشکده فنی و مهندسی
3 22 و 23 آذر اینترنت اشیا سالن همایش شهید موسوی دانشکده فنی و مهندسی
4 11 و 12 بهمن مدیریت شهری سالن همایش شهید موسوی دانشکده فنی و مهندسی
5 16 و 17 اسفند محیط زیست سالن همایش شهید موسوی دانشکده فنی و مهندسی