برگزاری کنفرانس بین المللی بازاریابی و طراحی

 

    برگزاری کنفرانس بین المللی بازاریابی و طراحی

"اشتراک ها و چالش ها، 26-27 مهرماه 1397 ا فارو. پرتغال ا

              سالن همایشهای دانشگاه آنگارو

با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب برگزار می گردد.