دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران

تاریخ : ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران

 

فراخوان دومین گنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران با عنوان " خانواده عصر ما" توسط انجمن روانشناسی خانواده ایران و با مشارکت مرکز تحقیقات صنعت و سلامت واحد تهران غرب به عنوان حامی ۱۹ الی ۲۱ اسفند ماه برگزار میکند.

اطلاعات بیشتر http://research-center-hel.wtiau.ac.ir/fa