شروع حذف و اضافه نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تاریخ : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

شروع حذف و اضافه واحد نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

جزئیات در لینک ‌‌‌https://wtiau.ac.ir/fa/news/6062