پایان کلاسهای نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تاریخ : ۱۶ دی ۱۴۰۰

پایان کلاسهای نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

جزئیات در لینک ‌‌https://wtiau.ac.ir/fa/news/6062