پایان امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تاریخ : ۳۰ دی ۱۴۰۰

پایان امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

جزئیات در لینک ‌‌‌https://wtiau.ac.ir/fa/news/6062