دانشجویان جدیدالورود کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی(بدون آزمون)