مدیریت و کارکنان

 

مدیر اداره پژوهشی

 

 

         نام و نام خانوادگی : مهرداد نیک نامی                                                                        

                 مرتبه علمی: استادیار        

                رشته تحصیلی: ترویج و آموزش کشاورزی 

 

 

مدیر ارتباط با صنعت

 

 

              نام و نام خانوادگی: مریم مصلح

               مرتبه علمی : دانشیار

             رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی

 

                                   صفحه شخصی : http://faculty.wtiau.ac.ir/maryam-mosleh/fa

                                                                دانلود رزومه 

 
 

کارکنان

 

           محمدرضا ایزدی

         مسئول دفتر معاونت

           22614608

 

             پدرام بینا

          مسئول آمار و انفورماتیک

              22602650-51

                              داخلی 234

                 

     سعیده قربانیان

      مسئول امور پایان نامه ها

          22640514

                   

        مهدی صیرفی نادر

        مسئول کارگاه ها و آزمایشگاه ها

            26602650-51

              

          عادل مظلومی

       کارشناس امور پژوهشی

           26602650-51

 


        ابراهیم مهری

         کارشناس امور پژوهشی

            22609091

 

       علیرضا هندی نصب

       کارشناس ارتباط با صنعت

         22614618

 

   الهام رضایی

   کارشناس امور پایان نامه ها

     22640514

 

      معصومه لطیف

      کارشناس خدمات ماشینی

         26602650-51

 

  

       مونا پناهی

      کارشناس آمار و اطلاعات

          22614616