پژوهشیار

قابل توجه کلیه اعضای محترم هیات علمی

از آنجا که بزودی کلیه فرایند انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتر ی از طریق سامانه پژوهشیار انجام می گیرد خواهشمند است  نسبت به ثبت نام و اخد کد کاربری در این سامانه اقدام نمایید.

دریافت راهنمای ثبتنام در سامانه پژوهشیار 

ورود به سامانه پژوهشیار