آموزش کلاس های مجازی واحد الکترونیکی

استاد و دانشجوی گرامی؛

جهت اتصال به کلاس های آموزش مجازی ارائه شده از سوی واحد الکترونیکی، تمامی مراحل بخش مربوط به خود را با دقت انجام دهید.