آماده سازی فضاها جهت برگزاری امتحان حضوری نیمسال دوم ۹۹-۹۸ با فاصله گذاری اجتماعی- خردادماه ۹۹

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ۴۵