پنجمین رویداد آموزشی وتجربی ایده تاعمل در حوزه فناوری های مالی فین تک در حسابداری فروردین۹۸

۱۵ تیر ۱۳۹۹ ۳۴