تسهیلات و مزایای عضویت

تعداد بازدید:۴۳۴۶

مزایا و تسهیلات به اعضای باشگاه  عضویت در باشگاه  پژوهشگران :

  • تشویق مادی ومعنوی مقالات  علمی پزوهشی و یا ISI  
  • تشویق وحمایت اعضای باشگاه در همایش ها و کنفرانس های بین المللی
  • اطلاع رسانی وامکان شرکت در هم اندیشی های تخصصی  ویزه اعضا
  • امکان شرکت در اردو ها و مراسم فرهنگی باشگاه
  • امکان تحصیل در مقاطع بالاتر بدون ازمون ورودی (ویزه اعضای استعداد درخشان )
  • شرکت در کارگا ها و دور ه های اموزشی
  • شرکت در مسابقات علمی
  • بازدید از مراکز علمی و صنعتی