دوره MBA مدیریت منابع انسانی

دوره MBA مدیریت منابع انسانی

۰۱ مهر ۱۴۰۰

دپارتمان منابع انسانی مرکز آموزشهای کوتاه مدت تخصصی و کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب برگزار می کند: دوره ...


دوره MBA روابط کار

دوره MBA روابط کار

۰۱ مهر ۱۴۰۰

دپارتمان منابع انسانی مرکز آموزشهای کوتاه مدت تخصصی و کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب برگزار می کند: دوره ...