جدول زمان بندی ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

۱۷ دی ۱۳۹۶ | ۱۳:۴۱ کد : ۲۴۲۳ اخبار تصویری اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۲۹۹۰

 

بر اساس اعلام حوزه معاونت آموزشی واحد ، جدول زمان بندی  ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 97- 96 به شرح ذیل  عنوان شد :

روز وتاریخ

رشته و ورودی

بازه زمانی انتخاب واحد

 

شنبه

96/11/07

 

کلیه رشته ها و مقاطع ورودی 89 و 90 و 91 و ماقبل

 

8 الی 10

 

کلیه رشته ها و مقاطع دانشکده فنی ومهندسی ورودی92

 

9 الی 11

 

کلیه رشته ها و مقاطع دانشکده علوم انسانی ورودی92

کلیه رشته ها و مقاطع دانشکده مدیریت ورودی92

کلیه رشته ها و مقاطع دانشکده هنر و معماری ورودی92

 

 

10 الی12

 

کلیه رشته ها و مقاطع دانشکده علوم انسانی ورودی93

 

 

11الی13

 

کلیه رشته ها و مقاطع دانشکده مدیریت ورودی93

 

12 الی14

 

کلیه رشته ها و مقاطع دانشکده هنر و معماری ورودی 93

13 الی15

 

کارشناسی رشته مهندسی برق ورودی93

کارشناسی رشته مهندسی صنایع ورودی93

14الی16

 

کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد ودکتری دانشکده فنی ورودی 93 کارشناسی رشته مهندسی عمران ورودی 93

15الی17

 

کلیه بازماندگان از انتخاب واحد روزشنبه 96/11/07

17 الی24

یکشنبه

96/11/08

کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی93

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ورودی 93

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- سخت افزار ورودی 93

8 الی10

 

کلیه رشته ها و مقاطع دانشکده علوم انسانی ورودی94

 

9 الی11

 

کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد ودکتری دانشکده فنی ورودی 94

10الی12

 

کارشناسی رشته مهندسی برق ورودی94

کارشناسی رشته مهندسی صنایع ورودی94

11 الی13

 

کارشناسی رشته مهندسی عمران ورودی94

کارشناسی رشته مهندسی مکانیک ورودی94

12الی14

 

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ورودی 94

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری ورودی 94

13الی15

 

کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد ودکتری دانشکده مدیریت ورودی 94

14الی16

 

کلیه رشته های مقطع کارشناسی دانشکده مدیریت ورودی 94

15الی17

 

کلیه بازماندگان از انتخاب واحد روز یکشنبه 96/11/08

17 الی24

کلیه بازماندگان از انتخاب واحد روز شنبه 96/11/07

 

 

 

روز وتاریخ

رشته و ورودی

بازه زمانی انتخاب واحد

 

 

 

دوشنبه

96/11/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه رشته ها و مقاطع دانشکده هنر و معماری ورودی 94

8 الی10

 

کارشناسی ارشد و دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی ورودی 95

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی ورودی 95

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی- جامعه شناسی ورودی 95

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ورودی 95

کارشناسی ارشد مشاوره- مشاوره خانواده ورودی 95

کارشناسی ارشد مشاوره مشاوره  و راهنمایی ورودی 95

کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی  ورسانه ورودی 95

دکتری رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ورودی 95

9 الی11

 

کارشناسی ارشد حسابداری ورودی 95

کارشناسی ارشد حقوق بین االملل ورودی 95

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ورودی 95

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ورودی 95

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ورودی95

10 الی12

 

کلیه گرایشهای رشته کارشناسی حسابداری ورودی 95

11 الی13

 

کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد ودکتری دانشکده فنی ورودی95

12 الی14

 

کارشناسی رشته مهندسی برق ورودی95

کارشناسی رشته مهندسی صنایع ورودی95

13الی15

 

کارشناسی رشته مهندسی عمران ورودی95

کارشناسی رشته مهندسی مکانیک ورودی95

14الی16

 

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ورودی 95

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری ورودی 95

15الی17

 

کلیه بازماندگان از انتخاب واحد روز دوشنبه 96/11/09

17 الی24

کلیه بازماندگان از انتخاب واحد روز یکشنبه 96/06/08

17 الی24

سه شنبه

96/11/10

 

کلیه رشته های مقطع کارشناسی و دکتری دانشکده مدیریت ورودی95

8 الی 10

 

کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت ورودی95

9 الی 11

 

کلیه رشته ها و مقاطع دانشکده هنر ومعماری  ورودی95

 

 

10 الی 12

 

کلیه رشته ها و مقاطع دانشکده علوم انسانی ورودی96

 

11 الی13

 

کارشناسی رشته مهندسی برق ورودی96

کارشناسی رشته مهندسی صنایع ورودی96

12 الی14

 

کارشناسی مهندسی کامپیوتر ورودی 96

کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی 96

13 الی 15

 

 

 

 

 

سه شنبه

96/11/10

کارشناسی مهندسی عمران ورودی 96

14 الی 16

 

کلیه رشته های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده فنی ومهندسی ورودی 96

کلیه رشته های کارشناسی ارشد  ودکتری دانشکده مدیریت ورودی 96

15 الی 17

 

کلیه بازماندگان از انتخاب واحد روز سه شنبه 96/11/10

17 الی24

کلیه بازماندگان از انتخاب واحد روز دوشنبه 96/06/09

17 الی24

چهار شنبه

96/11/11

کلیه رشته های کارشناسی دانشکده مدیریت ورودی 96

 

8 الی 10

 

کلیه رشته ها و مقاطع دانشکده هنر ومعماری  ورودی96

 

9 الی 11

 

کلیه بازماندگان از انتخاب واحد روزچهارشنبه 96/11/11

17 الی 24

کلیه بازماندگان از انتخاب واحد روز سه شنبه 96/11/10

17 الی 24