کارگاه آموزشی مجازی

تعداد بازدید:۶۳۵۵

بانک اطلاعاتی کارگاه های آموزشی برگزار شده واحد تهران غرب

ردیف

نام کارگاه

نام و نام خانوادگی مدرس کارگاه

کد شناسه  تعداد ساعت

تاریخ برگزاری

استاد/ کارمند/دانشجو

تعداد شرکت کنندگان

محل برگزاری

13

فرهنگ نقد و انتقاد پذیری

دکتر ساروخانی

16 ساعت

بهمن 95

استاد / کارمند

50 نفر

ساختمان ستادی