آیین نامه‌ها و فرم‌ها- چارت دروس دانشکده علوم انسانی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مشاوره راهنمایی غیرمرتبط ورودی ۹۴ به بعد - کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
مدیریت ورزشی - کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
علوم اجتماعی جامعه شناسی مرتبط - کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
زبان انگلیسی - کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
روانشناسی عمومی مرتبط ورودی ۹۵ به بعد - کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
روانشناسی عمومی مرتبط ورودی ۹۴ - کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
روانشناسی عمومی غیرمرتبط ورودی ۹۵ به بعد - کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
روانشناسی عمومی غیرمرتبط ورودی ۹۴- کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
روانشناسی بالینی مرتبط ورودی ۹۵ به بعد- کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
روانشناسی بالینی مرتبط ورودی ۹۴ به بعد- کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
روانشناسی بالینی غیرمرتبط ورودی ۹۵ به بعد- کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
روانشناسی بالینی غیرمرتبط ورودی ۹۴- کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حقوق عمومی مرتبط- کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حقوق عمومی غیر مرتبط - کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حقوق خصوصی غیر مرتبط - کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حقوق خصوصی _مرتبط- کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حقوق بین الملل غیر مرتبط- کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حسابداری- کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
علوم ارتباطات - کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
امور فرهنگی- مدیریت فرهنگی - کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی