شروع امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تاریخ : ۱۸ دی ۱۴۰۰

شروع امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

جزئیات در لینک ‌‌‌‌https://wtiau.ac.ir/fa/news/6062