آیین نامه‌ها و فرم‌ها- چارت دروس دانشکده علوم انسانی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ادبیات فرانسه - کارشناسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
اقتصاد- کارشناسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
امور فرهنگی- مدیریت فرهنگی - کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
برنامه ترمیک مطالعات فرهنگی و رسانه- کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
برنامه ترمیک مقطع دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
برنامه ترمیک مقطع دکتری رشته مدیریت رسانهچارت دروس دانشکده علوم انسانی
برنامه ترمیک مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
جامعه شناسی- جامعه شناسی اقتصادی و توسعه - مقطع دکتریچارت دروس دانشکده علوم انسانی
چارت درسی آموزش زبان انگلیسی - مقطع دکتریچارت دروس دانشکده علوم انسانی
چارت دورس آموزش زبان انگلیسی مقطع کارشناسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حسابداری با گرایش حسابرسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حسابداری بدون گرایش ورودی ۹۵ و قبل از آنچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حسابداری بدون گرایش ورودی ۹۶ و بعد از آنچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حسابداری دولتی - کارشناسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حسابداری مالیاتی - کارشناسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حسابداری- کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حقوق - کارشناسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حقوق بین الملل غیر مرتبط- کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حقوق خصوصی _مرتبط- کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حقوق خصوصی غیر مرتبط - کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی