آیین نامه‌ها و فرم‌ها- چارت دروس دانشکده علوم انسانی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
روانشناسی - کارشناسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
مشاوره راهنمایی غیرمرتبط ورودی ۹۴ به بعد - کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
مشاوره - کارشناسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
علوم ورزشی - کارشناسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حسابداری بدون گرایش ورودی ۹۶ و بعد از آنچارت دروس دانشکده علوم انسانی
برنامه ترمیک مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
برنامه ترمیک مقطع دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
برنامه ترمیک مقطع دکتری رشته مدیریت رسانهچارت دروس دانشکده علوم انسانی
چارت دورس آموزش زبان انگلیسی مقطع کارشناسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حسابداری با گرایش حسابرسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
زبان روسی - کارشناسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حقوق - کارشناسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حسابداری مالیاتی - کارشناسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
حسابداری دولتی - کارشناسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
اقتصاد- کارشناسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
ادبیات فرانسه - کارشناسیچارت دروس دانشکده علوم انسانی
برنامه ترمیک مطالعات فرهنگی و رسانه- کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
مطالعات زنان حقوق زن در اسلام - کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
مشاوره و خانواده مرتبط و غیرمرتبط - کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی
مشاوره راهنمایی مرتبط ورودی ۹۴ به بعد - کارشناسی ارشدچارت دروس دانشکده علوم انسانی