آرشیو اخبار

مسئول امور خواهران کارکنان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب برنامه های خود را تشریح نمود

مسئول امور خواهران کارکنان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب برنامه های خود را تشریح نمود

مسئول امور خواهران کارکنان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب گفت:"بسیج خواهران به عنوان سازمانی منسجم از شاخص هایی نظیر تحکیم هویت دینی، ملی و انقلابی، ترویج فرهنگ فاطمی و پرچمداری نهضت زنان برخوردار می باشد."

ادامه مطلب