آرشیو اخبار

معاون وزیر ICT در واحد تهران غرب گفت :

معاون وزیر ICT در واحد تهران غرب گفت :

"ای سی تی " مهمترین زیرساخت توسعه پایدار وپیشران این توسعه و توانمندساز بخش خدمات در کشور است وهدف ما این است با کمک شما بزرگواران ،سهم دانشگاه ازاد واحد تهران غرب و هم سهم خود دانشگاه ازاد در اقتصاد" ای سی تی" رشد کند

ادامه مطلب