آرشیو اخبار

کارگاه پایش و ارزیابی برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی از سوی ستاد هماهنگی استان تهران، در واحد تهران غرب برگزار شد

در راستای اثربخشی و بهره وری واحدهای دانشگاهی دوره پایش و ارزیابی برنامه استراتژیک واحدهای دانشگاهی استان تهران از سوی ستاد هماهنگی و با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در محل دانشکده فنی واحد تهران غرب برگزار شد.

ادامه مطلب