آرشیو اخبار

سی دومین جلسه ارتقاء و ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب برگزار شد.

سی دومین جلسه ارتقاء و ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واحد سی دومین جلسه ارتقاء و ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب یکشنبه ۲۸ مهر ۹۸ ساعت ۸ صبح در اتاق جلسات دفتر ریاست برگزار شد.

ادامه مطلب